in

Danas izgovorite najmoćniju molitvu: Veruje se da donosi sreću i zdravlje za celu porodicu

Danas izgovorite najmoćniju molitvu: Veruje se da donosi sreću i zdravlje za celu porodicu

Veruje se da reči svetih Psalama duboko ulaze u čovekovo srce, kao i da sve nečastive sile beže od čoveka koji stalno čita i nosi u srcu ove reči. Psalam 50 jedan je od najčešće pominjanih, a veruje se i najmoćnijih.

Evo kako glasi molitva:

“Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj, i po obilju milosrđa svoga očisti bezakonje moje.

Operi me sasvim od bezakonja moga, i od greha moga očisti me, jer ja znam bezakonje svoje i greh je moj stalno preda mnom.

Tebi jedinome sagreših, i zlo pred Tobom učinih, da se opravdaš u rečima svojim i da pobediš kad ti sude. Gle, u bezakonjima se začeh, i u gresima rodi me mati moja. Jer gle, istinu ljubiš, i javljaš mi neznano i tajno svemudrosti svoje. Pokropi me isopom, i očistiću se; operi me, i biću belji od snega. Daj mi da čujem radost i veselje, da se prenu kosti potrvene.

Odvrati lice svoje od grehova mojih, i sva bezakonja moja očisti. Srce mi čisto sazdaj, Bože, i duh prav obnovi u meni.

Ne odbaci me od lica Tvoga, i Duha Tvoga Svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga, i duhom vladalačkim učvrsti me. Naučiću bezakonike putevima Tvojim, i nepobožni će se obratiti Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenja moga; obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usne moje, i usta će moja kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, prineo bih; za žrtve paljenice ne mariš.

Žrtva Bogu je duh skrušen; srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. Po blagosti svojoj, Gospode, čini dobro Sionu, neka se podignu zidovi jerusalimski.

Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi i žrtve paljenice; tada će metati na žrtvenik Tvoj teoce.”